+993 (12) 22-19-76
Bize jaň ediň
Sorag bermek

AŞGABAT 2017 Ýapyk binalarda we söweş sungaty boýunça V Aziýa oýunlary

OÝUNLARYŇ BAŞLAMAGYNA
Biziň habarlarymyz

 • Ätiýaçlandyryş-bähbitli hyzmatdaşlyk

  Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Hormatly Prezidentimiziň parasatly ýolbaşçylygynda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlary bilen bir hatarda ätiýaçlandyryş işi hem yzygiderli kämilleşdirilýär. Ätiýaçlandyryşyň hut özi ätiýaçlandyrýanlary maliýe we durmuş babatynda düýpli özgermelerden, dürli tebigy hadysalardan we betbagtçylyklardan, ekologiki taýdan zyýanly önümçiliklerden goramaga ukyply serişdeleriň birine öwrülýär.

  Hormatly raýatlar we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary!

  Hormatly raýatlar we edara-kärhanalaryň ýolbaşçylary!

  Awtomobil ulag serişdeleriniň eýeleriniň (gatnadyjylaryň) üçünji taraplaryň öňündäki raýat-hukuk jogapkärçiliginiň hökmany döwlet ätiýaçlandyryş polislary resmileşdirmegiňizi Size ýatladýarys.

 • Hormatly ene-atalar!

  Türkmenistanyň Döwlet ätiýaçlandyryş guramasy Siziň okuwçy çagalaryňyzy betbagtçylykly hadysalardan meýletin ätiýaçlandyryş şertnamasyny baglaşmak üçin çagyrýar
Hemme habarlar

Biz barada